Trots 40 års användande och nära 200 positiva dubbelblinda studier (4) fortsätter lågeffekts- laser (LLLT - Low Level Laser Therapy) att vara kontroversiell.

Detta återspeglas då och då i fackpressen, där det hävdas att "LLLT är och förblir en "placebobehandling"! Hur kan det komma sig att en metod som har tusentals nöjda användare, är så väldokumenterad i form av hundratals randomiserade, kontrollerade, positiva dubbelblinda studier och ett par tusen forskningsrapporter på såväl cellkulturer, försöksdjur som människa, fortfarande är kontroversiell? Här är några orsaker:

Det är alltså inte bara att ta en laser, vilken som helst, och lysa där problemet verkar sitta. Behovet av utbildning är stort. Ytterligare en orsak till kontroversen är bristande kunskap vid utvärdering av laserstudier.

Bjordal (5) har i sin avhandling fått fram helt andra resultat än tidigare utvärderare genom att ha en bättre insikt om parametrarnas betydelse. Ett exempel på hur en metaanalys kan gå till återfinns hos Beckerman (6), där Basfords studie (7) får högst poäng av alla, men där dosen vid behandling av tumartrit är 0.007 J, vilket är 100-300 gånger för lågt! Allt är alltså välgjort utom själva behandlingen. Hos Hansen (8) har psykosomatiska ansiktssmärtor behandlats och det är då ganska giver att placebo och laser ger ungefär samma resultat. I en i Tyskland ofta citerad studie av Seichert (9) behandlades ena armens epicondylit med GaAs-laser och den andra med HeNe-laser. Den senare var menad som "placebo-behandling" medan GaAs-lasergruppen skulle vara "verumgrupp".
Eftersom den divergenta GaAs-strålen hölls på ett avstånd av 10 cm blev dosen
0.26 J/cm2 i

"verumgruppen" och 0.13 J/cm2 i "placebo-gruppen". Att ha en terapilaser som placebo-behandling i en laserstudie är befängt och båda doserna var dessutom i underkant. Exemplen skulle kunna mångfaldigas.

Ännu en komplikation bör nämnas i detta sammanhang. Många av de studier som publicerats inom området LLLT återfinns i nationella och regionala publikationer (10). Detta medför att långt ifrån all väsentlig information kan erhållas genom en enkel sökning på Medline. Av 105 positiva dubbelblinda studier i mitt bibliotek har jag bara hittat 28 på Medline, genom att använda 10 olika sökord. Ämnet är komplicerat och har här bara kunnat diskuteras i all korthet. Jag tror att en saklig diskussion, byggd på klinisk erfarenhet och kompetent vetenskaplig utvärdering, vore av värde både för terapeuter och patienter.


JAN TUNÉR
Leg. tandläkare
jan.tuner@swipnet.se
Tandläkare Jan Tunér är förvånad över sjukvårdens misstro mot LLLT:

"Lågeffektslasern
- misbrukad, missförstådd"

[1] Tuner J, Hode L (1998). It's all in the parameters: a critical analysis of some wellknown negative studies on low?level?laser therapy. J Clin Laser Med Surg. 16 (5): 245-248.
Mera utförligt i: Are all the negative studies really negative? In: Low Level Laser Therapy - clinical practice and scientific background (1999). Eds Tuner J, Hode L. Pp 318-338. Prima Books, Sweden. ISBN 91-630-7616-0.

[2] Lundeberg T, Malm M. Low power HeNe laser treatment of venous leg ulcers. Ann Plast Surg. 1991; 27: 537.

[3] Malm M, Lundeberg T Effect of low power gallium arsenide laser on healing of venous ulcers. Scand J Plast Reconstr Hand Surg. 1991; 25: 249?251.

[4] 100 positive double blind studies - enough or too little? Laser Florence 99. Submitted Proc. SPIE.

[5] Bjordal JM, Greve G : "What may alter the conclusions of reviews ?" Physical Therapy Reviews. 1998; 3: 121?132
[6] Beckerman H et al: The efficacy of laser therapy for musculoskeletal and skin disorders: a criteria?based meta?analysis of randomized clinical trials. Physical Therapy. 1992; 7 (72): 483

[7] Basford J R et al: Low?energy Helium Neon laser treatment of thumb osteoarthritis. Arch Phys Med Rehab.1987; 68: 794-797.

[8] Hansen H, Thorøe U: Low power laser biostimulation of chronic orofacial pain. A double?blind placebo controlled cross?over study in 40 patients. Pain. 1990; 43: 169.

[9] Seichert N et al: Wirkung einer Infrarot-Laser?Therapie bei weichteilrheumatischen Beschwerden in Doppel?Blindversuch. Terapiwoche.

[10] Lögdberg?Andersson M et al. Low level laser therapy (LLLT) of tendonitis and myofascial pains ? a randomized, doubleblind, controlled study. Laser Therapy. 1997; 2 (9): 79?86.

Referenser:
SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574


Copyright ©
Svenska Lasemedicinska Sällskapet 1998-2001


Välkommen till vår nya debattsida. Här kommer vi då och då lägga in det som har debatterats i press och andra medier.

Här bjuder vi på en artikel av tandläkare Jan Tunér.
Laserterapi och vetenskap